کرمان رصد
نتیجه یک تحقیق درباره ارتباط سلامت معنوی و رفتارهای پرخطر دانشجویان
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 1:04:00 PM
ایرنا
کرمان رصد - دکتر رضا فاریابی روز سه شنبه در تشریح نتایج این طرح تحقیقاتی به خبرنگار  اظهار کرد: تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر در این زمینه وجود داشت که در جنس پسر، وضعیت میانگین رفتارهای پرخطر بیشتر بوده است.
وی افزود: این پژوهش علمی یک مطالعه مقطعی بوده که با روش سرشماری بر روی 608 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با استفاده از پرسشنامه درباره رفتارهای پرخطر و سلامت معنوی انجام شد.
  فاریابی ادامه داد: این نتیجه از طرح تحقیقاتی علمی بررسی ارتباط سلامت معنوی با قصد انجام رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به دست آمده است.
وی یادآور شد: براساس نتایج این تحقیق، انجام مداخلات آموزشی و غیرآموزشی در سلامت معنوی دانشجویان می تواند رفتارهای پرخطر و تبعات جسمی، روانی و اجتماعی آن را در دانشجویان کاهش دهد.
فاریابی اضافه کرد: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) و جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مایل به شرکت در پژوهش بوده است.
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه براساس یافته های این تحقیق معنویت، ارتباط مثبتی با سلامت جسمی و روانی دارد، افزود: استفاده از ظرفیت استادان و روحانیون، بهره گیری از روش آموزش همتایان، ایجاد کارگروه سلامت معنوی در دانشگاه موثر است.
به گفته وی در این طرح به پژوهش و ارائه راهکار، اجرا و ارزشیابی راهکارها برای ارتقای مسمتر سلامت معنوی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانشجویان اشاره شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ادامه داد: نقش الگویی اساتید هم یکی از موارد مهم بوده که در این زمینه با برگزاری دوره های آموزشی باید دانش و مهارت تقویت شود.

http://www.kerman-online.ir/Fa/News/550291/نتیجه-یک-تحقیق-درباره-ارتباط-سلامت-معنوی-و-رفتارهای-پرخطر-دانشجویان
بستن   چاپ